CORONA-MAATREGELEN in de kerk

De Rijksoverheid heeft in de persconferentie van 17 november een update gegeven over de maatregelen in de COVID-19 aanpak. Zoals twee weken geleden aangekondigd vervallen per 19 november de extra maatregelen die golden tot en met 18 november.

Voor de Oud-Katholieke Kerk betekent dit:

 • Het maximum aantal kerkgangers tijdens een viering blijft 30 personen exclusief personeel.
 • Voor uitvaarten gaat de maximale groepsgrootte naar 100 personen.
 • De richtlijnen omtrent zang zijn ongewijzigd. Koor- en samenzang kan helaas nog niet worden toegestaan. De inzet van maximaal 2 cantors die in de zangrichting een afstand van 5 meter tot kerkgangers bewaren wel.
  De overheid biedt op haar website een grondwettelijke ruimte voor zang in de kerken, die wij, evenals andere kerken, uit verantwoordelijkheid voor de zorg en in solidariteit met amateurkoren en andere geledingen van de samenleving vooralsnog niet nemen.

Er is regelmatig overleg tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van de lidkerken van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). We verwachten hieruit eind deze week nadere informatie. Een herziene versie van het OKKN protocol wordt daarna gepubliceerd.

Onze kerk in coronatijd

Samenkomen is belangrijk. de mens leeft immers niet van brood en spelen alleen. We zijn ook spirituele wezens en we willen samen gemeenschap vieren, als teken van onze verbondenheid in Christus. Dat is immers de basis van ons geloof. Gelukkig mogen we samenkomen in de kerk, al gelden daar wel aparte regels voor. Onze kerk volgt het protocol van de Oud-katholieke Kerk van Nederland, dat is opgesteld naar de recente maatregelen van de Rijksoverheid. 

In de kerk gelden de volgende maatregelen

     * U bent welkom om naar de kerk komen, mits u geen klachten hebt die op corona of verkoudheid wijzen.
     * U volgt de aanwijzingen van de deurwachter en de kerkmeester op.
     * U meldt zich bij de ingang  bij de deurwachter
     * In de kerk draagt u een mondkapje bij binnenkomst en wanneer u beweegt door de ruimte (naar uw plaats gaan en naar de communie) en bij het verlaten van de kerk (verplicht)
     * U hoeft zich niet vooraf aan te melden, uw naam en telefoonnummer worden bij binnenkomst geregistreerd voor de GGD. U geeft daarmee impliciet toestemming om uw gegevens door te geven aan de GGD wanneer daar om gevraagd wordt bij een covid-uitbraak.
     * U houdt 1,5 meter afstand van anderen, (met uitzondering van huisgenoten), bij het zitten, staan, lopen en met elkaar praten.
     * De gemeente mag niet meezingen tijdens de vieringen, er is geen samenzang, de voorzangers zingen de gezangen.
     * In de kerk houdt u zich aan de looproutes, en u zit op één van de gemarkeerde plaatsen
     * de communie zonder wijn ontvangen we één voor één achter elkaar op de hand. 
     *  Koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan zolang de horecasluiting van kracht is.

risicogroepen:

 Voor diegenen die behoren tot de risicogroepen geldt ‘Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven’. Wanneer men er voor kiest zich voor een kerkdienst aan te melden dan is dit uitdrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid.

zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

U dient hierbij niet alleen rekening te houden met uw eigen gezondheid, maar ook met de anderen die in de kerk aanwezig zijn. Bij besmetting ontstaat behalve gevaar voor hun gezondheid, ook mogelijk extra belasting van bijvoorbeeld hun huisgenoten of het zorgsysteem

 •  Men dient hierbij niet alleen rekening te houden met de eigen gezondheid, maar ook met de mogelijke belasting op anderen (bijv. het zorgsysteem).
 • Houdt u er rekening mee dat in de kerk geen beroep gedaan kan worden op hulp van anderen. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent en hulp nodig hebt om de kerk binnen te gaan (de trappen). Of als u niet alleen naar de communie kunt lopen. U zult dan zelf voor hulp moeten zorgen door bijvoorbeeld een huisgenoot mee te nemen. Meldt u dit dan wel aan de pastoor, dat u met 2 personen de viering bezoekt.

extra aandachtspunten uit de protocollen voor de kerken:

 • Men vermijdt al het lichamelijk contact en begroet elkaar alleen met een knik van het hoofd.
 • Men wordt verzocht thuis naar het toilet te gaan voordat men naar de kerk komt. Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw dient tot een minimum beperkt te worden.
 • Men reinigt de handen bij binnenkomst. Er staat desinfecterend middel klaar bij de ingang van de kerk.
 • Men raakt in de kerk zo weinig mogelijk aan: handgrepen, deurknoppen, deurposten, rugleuningen van stoelen, banken, vermijd om ze vast te pakken.
 • Men volgt de aanwijzingen van de deurwacht(en) op. Zij worden voor iedere viering door het kerkbestuur aangewezen. De deurwacht is verantwoordelijk voor handhaving van de maatregelen in de kerk en kan zo nodig ingrijpen als er mensen onaangemeld naar de kerk komen of wanneer zich andere ongewenste situaties voordoen.
 • Er is duidelijk zichtbaar aangegeven welke buitendeur dienst doet als ingang en welke als uitgang.
 • In de kerk zijn looproutes aangegeven met markeringen op de grond; het zijn éénrichtingsroutes, zodat men elkaar niet hoeft te passeren in de gangpaden. Houdt u zich aan de aangegeven looprichtingen.
 • Alle zitplaatsen (ook op het altaar) zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst; daarbij is met gele stickers iop de rugleuning aangegeven welke stoelen als zitplaats beschikbaar zijn. Twee personen uit hetzelfde gezin of huishouding kunnen naast elkaar plaats nemen (zonder de 1,5 meter afstand). 

Extra veiligheidsmaatregelen tijdens de viering:

 • Voor iedere viering worden aparte liturgiebladen gemaakt en op de zitplaatsen klaargelegd. De rode en blauwe boeken worden tot nader order niet gebruikt.
 • Er wordt niet gezongen of luid gesproken. Er lopen nog onderzoeken naar de gevaren van zingen en luid spreken voor de verspreiding van het virus. Zolang de uitkomst daarvan nog niet bekend is gemaakt, is er geen gemeentezang en ook geen koorzang. Er is een cantor bij iedere viering.
 • Voor de vredegroet maakt u een knik met het hoofd naar de anderen.
 • De collecte vindt bij voorkeur plaats via een bankoverschrijving.  Na afloop van de viering kan de geldelijke bijdrage ook worden achtergelaten in collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
 • De communie vindt plaats onder één gedaante, alleen de pastoor heeft communie onder twee gedaanten. De communiebanken mogen niet worden gebruikt; er staat een tafel dwars op de onderste trede naar de altaarruimte. Bij het ter communie gaan worden de hosties beurtelings op de beide uiteinden van de tafel klaargelegd; u pakt zelf de hostie van de tafel.
 • U volgt de aanwijzingen van de deurwacht of kerkmeester bij het ter communie gaan en wacht op het teken dat u naar de tafel kunt lopen om de hostie te nemen;
 • Let u op de onderlinge afstand ook als u naar voren komt. In de gangpaden die naar voren leiden, zijn markeringen aangebracht die 1,5 meter afstand aangeven.
 • Na afloop van de viering neemt de pastoor afscheid van de gelovigen vanaf het altaar – er is geen afscheid bij de deur van kerk.
 • Er is geen koffiedrinken na afloop van de viering.
 • Er is geen kinderkerk
 • Wijwaterbakjes en doopvonten zijn leeg.
 • Maakt u zo weinig mogelijk gebruik van het toilet in de kerk. Hoewel de toiletten vóór en ná iedere viering worden schoongemaakt, kunnen deurknoppen, handgrepen, etc. besmet raken bij toiletbezoek tijdens de viering. Gaat u daarom bij voorkeur thuis naar het toilet.
 • Na gebruik van het toilet reinigt u kraan en toilet met de daar aanwezige desinfecterende (wegwerp) schoonmaakdoekjes, die daarna in de gereedstaande afvalbak worden gedeponeerd.

Download het volledige protocol van de OKKN

voortzetting online vieringen

Omdat het, ook na hervatting van de vieringen in onze kerkgebouwen, niet voor iedereen iedere zondag mogelijk zal zijn de kerk te bezoeken, worden de online vieringen (gedeeltelijk) gecontinueerd. U vindt deze op YouTube, of gebruik deze link op onze eigen website

https://ijmuiden.okkn.nl/pagina/744/online_vieringen_met_de_bisschop

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder