Financiele bijdragen

Kerkgenootschappen met aangesloten onderdelen als parochies en instellingen, zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten bestaan uit giften, legaten en donaties, en de vaste kerkelijke bijdrage van kerkleden. 

De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochie door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.
Een groot deel van de inkomsten van de parochie wordt aangewend voor het betalen van deze jaarnota aan de landelijke kerk (en daarmee indirect voor het salaris van de eigen pastoor).

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen en zijn ze bestemd voor de kosten van de parochie t.a.v. het houden van kerkdiensten, het organiseren van activiteiten, het uitgeven van een kerkblad, het verlenen van pastorale zorg etc.

Vaste kerkelijke bijdrage

Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de parochie waartoe zij behoren. Zie de brief Kerkbalans. Als richtlijn voor een redelijke bijdrage in de onkosten van de kerk wordt voorgesteld om uit te gaan van 3% van het belastbaar inkomen.

Wilt u een vaste jaarlijkse toezegging vastleggen of uw toezegging voor deze actie veranderen? Neemt u dan contact op met de penningmeester van de parochie: penningmeester.okijmond@gmail.com

Uw bijdragen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de Belastingdienst. Zie het kopje Fiscale aftrekbaarheid hieronder.

Collectes

Naast de jaarlijkse bijdrage wordt er in de kerkdiensten twee keer gecollecteerd: bij de Opdracht van de Gaven en na de dienst bij het verlaten van de kerk. Iedere maand is er een collecte voor speciale doelen in binnen- of buitenland.

Donaties

De Oud-Katholieke kerk hanteert geen tarieven voor bijzondere vieringen zoals dopen, trouwen, begraven en het houden van gedachtenissen. Mensen bepalen in dat geval zelf hoeveel zij aan de kerk willen geven, de viering zelf blijft voor iedereen gelijk. Wel kan er een tegemoetkoming in de kosten gevraagd worden als er bijvoorbeeld aparte boekjes gedrukt moeten worden voor de betreffende viering. De pastores zijn de uiteindelijke verantwoordelijken voor de inhoud en samenstelling van de dienst. 

Legaten

Veel parochianen schenken een legaat aan de kerk, een gift na hun overlijden. Het kerkbestuur zoekt een geschikte bestemming ten bate van parochie en diaconaat of voor het werk van de pastores. In de kerk zijn brochures beschikbaar die veel informatie bevatten over schenkingen aan de parochie.

Fiscale aftrekbaarheid 

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Als u geld geeft aan de kerk en u kunt dat aantonen via een bankoverschrijving, dan kunt u dit van uw belasting aftrekken. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. 

Gewone giften

Bij gewone, eenmalige giften is er een minimale drempel voor aftrekbaarheid van 1% van uw belastbaar inkomen met een minimum van € 60.

Periodieke giften

De drempel van 1% geldt niet voor periodieke giften. U verplicht zich daarbij in een overeenkomst met de parochie om elk jaar hetzelfde bedrag aan de parochie te geven. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt. Als u maar minstens 1 keer per jaar eenzelfde bedrag overmaakt gedurende minimaal 5 jaar op rij. U kunt bijvoorbeeld uw kerkbalansbijdrage en collectegiften bij elkaar optellen en in één bedrag per jaar via een overeenkomst toezeggen. U kunt vervolgens maandelijks een deel overmaken en in de kerkcollecte kunt u gebruik maken van de collectebriefjes. Door de toezegging van periodieke giften vast te leggen in een overeenkomst met de parochie, is uw hele gift aftrekbaar voor de belasting tot een maximum van 10% van uw inkomen. Afhankelijk van uw inkomen kan dat jaarlijks honderden euro’s belastingvoordeel opleveren. 

Meer informatie over aftrekbaarheid van giften vindt u op de website van de belastingdienst of raadpleeg uw belastingadviseur. Ook kunt u per email contact opnemen met de penningmeester van onze parochie. U krijgt dan meer informatie toegestuurd over de regels rond de overeenkomst en een checklist met de gegevens die ervoor nodig zijn. De overeenkomst kan snel worden opgesteld zodat u er al dit jaar gebruik van kunt maken.

penningmeester.okijmond@gmail.com

Transparantie en ANBI-status

De parochie heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) voor de Belastingdienst. De penningmeester van de parochie geeft jaarlijks inzicht in de financiën van de parochie op de ANBI-pagina op deze website.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen, dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI. Instellingen met ANBI-status betalen geen belasting over ontvangen giften. Dit geldt dus ook voor de parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden. Uw hele gift komt ten goede aan de parochie. Voorwaarden en toelichtingen m.b.t. het predicaat ANBI vindt u op de website van de Belastingdienst.

voor bankrekeningnummers van de parochie klikt u hier

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder