Vrijwilligers bijeenkomst van Hospice De Heideberg

Introductie

Mensen, die aan hun laatste levens- fase zijn begonnen, hebben vaak de wens
om in hun eigen omgeving, omringd door hun dierbaren, af- scheid te nemen van het leven. Voor familieleden, vrienden en buren is het niet altijd mogelijk aan deze wens te voldoen. Een voortdurende en intensieve zorg voor een terminale zieke vraagt veel inspanning. In zo’n situatie kan de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond (Stichting VTZIJ) mogelijk uitkomst bieden. In de gemeente Velsen kun je na verwijzing door de huisarts terecht bij het Hospice De Heideberg (voorheen: Bijna Thuis Huis).
Maar je kunt ook hulp aan huis vragen.

 

Vrijwilligers

Een groot aantal vrijwilligers zorgt zowel in de thuissituatie als in het
Hospice De Heideberg voor de stervende mens en de naasten.

Deze vrijwilligers hebben een op deze speciale zorg afgestemde cursus gevolgd. Na deze introductiecursus volgen zij regelmatig een landelijke vervolgcursus. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten wisselen de vrijwilli- gers niet alleen hun ervaringen met elkaar uit, maar komen ook specifieke thema’s rondom terminale zorg aan de orde.

De vrijwilliger geeft geen medische of verpleegkundige hulp. Alle handelingen, die een naaste zou kunnen verrichten, kunnen ook door een vrijwilliger worden uitgevoerd.

 

  

 

Het werk

Twee vrijwilligers zorgen samen voor de vier gasten die enkele weken of maanden in het hospice wonen. Je werkt als vrijwilliger twee dagdelen per week. Er zijn in totaal zo’n 60 tot 70 vrijwilligers betrokken bij het hospice. We zochten twee vrijwilligers op die ons vertelden waarom ze dit werk doen.

  kort interview

<= mw van Aalst

mw van Rijswijk =>

 

 

 

 Wijzelf

Een aantal parochianen is een aantal keren bij elkaar geweest om te bedenken wat we als kerk aan diaconaat kunnen doen. We kwamen uit op steun aan het Hospice De Heideberg.

Dat is best logisch: vanouds waren diakenen bezig met het verzorgen van zieken.

Maar we hoeven niet zelf zieken te verzorgen om het werk van het hospice te steunen en dat kunnen we ook niet: er is een intensieve training van ruim anderhalf jaar nodig om vrijwilliger te worden.

De parochie steunde in het verleden het werk van het hospice al met giften en nu willen we iets concreets doen voor de vrijwilligers die het werk voor een groot deel dragen.

Op 29 november werd op het moment van de preek in de dienst onze gemeenschap meegenomen in het werk van de vrijwilligers in het hopspice

We willen hun in ons mooie kerkgebouw op 17 december een mooie avond aanbieden, waar ze tijdens een maaltijd met elkaar verhalen uit kunnen wisselen, energie op kunnen doen voor het volgende jaar en elkaar kunnen inspireren. We hebben elkaar gevraagd waarom wij dit willen doen: .

 

De werkgroep

We noemen onszelf als groep “De Bedoeling”.

Mensen leven soms in een situatie waarvan je zegt: Nee, dat is de bedoeling niet. Ze worden belemmerd door geldgebrek, gebrek aan opleiding, door ziekte, eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen, etc.

Je zou kunnen zeggen dat diaconaat alle mogelijke belemmeringen kan helpen wegnemen en zo mensen wil helpen om te leven zoals het de bedoeling is.

Soms willen we zien en meemaken wat De Bedoeling is. 


17 december DE BEDOELING

Op 17 december komen op onze uitnodiging 60 vrijwilligers van het Bijna Thuis Huis naar onze kerk aan de Wilhelminakade.

Ze nemen belemmeringen weg bij mensen die terminaal ziek zijn. Zo staan ze hen bij om ook dat laatste stuk zoveel mogelijk te leven zoals het de bedoeling is.

Door hen te ontvangen willen we hun mooie werk steunen.

Ze gaan samen eten, genieten van elkaars gezelschap en van eenvoudig, maar smakelijk eten.

Wij willen ons door hen laten inspireren: door hun werk, hun drijfveren, hun manier van omgaan met elkaar. We geloven dat we hier iets zien van wat DE BEDOELING in het leven is.


Wij zijn in goed gezelschap: Jezus hield ook van maaltijden met anderen.

 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder