Geschiedenis van de parochie IJmond

De Engelmundusparochie is een jonge parochie omdat IJmuiden een jonge stad is. Nadat in 1876 door het graven van het Noordzeekanaal Amsterdam een directe verbinding met de Noordzee had gekregen, ontstond bij het sluizencomplex in de duinen de nieuwe plaats IJmuiden. Toen er ook havens werden gegraven, kwamen vissers uit andere Nederlandse kustplaatsen zich hier vestigen. Ook uit Den Helder en Egmond kwamen vissers, die hun oud-katholieke vorm van kerk zijn meebrachten. In 1878 werd er grond gekocht voor de bouw van een kerken een pastorie. Helaas bleek het terrein midden in de nieuw te graven haven te liggen, zodat het nog tien jaar zou duren voordat de eerste kerk in gebruik kon worden genomen. Inmiddels was er wel al een parochie gesticht, die op 24 juni1888 haar eerste kerkdienst hield, waarin pastoor G. Diependaal uit Amsterdam voorging. De gemeente telde toen 74 leden.

In 1890 werd het eerste kerkgebouw aan de Breesaapstraat - het huidige Thalia Theater -,  in gebruik genomen. Het werd toegewijd aan de heilige Engelmundus, een van degenen die als eerste het christendom in Kennemerland zou hebben verkondigd. De pastoor werd Gerardus van der Poll. De gemeente was inmiddels gegroeid naar 175 leden, zodat de nieuw gebouwde kerk al gauw te klein bleek. In 1903 werd besloten tot aankoop van een nieuw stuk grond, waarop in 1907 het huidige kerkgebouw verrees. Met 800 zitplaatsen, tot 1000 uit te breiden, was men voorbereid op het groeiende IJmuiden, dat zich later ook naar het oosten uitbreidde. Met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren1942-1945 hebben generaties oud-katholieken hier hun lief en leed met elkaar gedeeld.

In de jaren zestig werd de parochie, die nu elfhonderd leden telde, gesplitst. Het oude IJmuiden en de westelijke wijken van de stad bleven behoren bij de Engelmundusparochie, terwijl de oud-katholieken van IJmuiden-Oost, Driehuis, Santpoort en boven het Noordzeekanaal in Beverwijk en Heemskerk de nieuwe parochie van de H. Adelbertus vormden. In IJmuiden-Oost verrees in 1968 een tweede gebouw, de Adelbertuskerk,  aan de Sparrenstraat.

Het oude kerkgebouwaan de Wilhelminakade onderging in diezelfde jaren een ingrijpende restauratie, waarbij het aantal zitplaatsen werd teruggebracht tot 500 en de altaarruimte werd heringericht naar de toen heersende liturgische opvattingen. In de jaren1988-1998 volgde de restauratie van het dak, de buitenmuren en de (glas-in-lood) ramen van kerk en pastorie en de restauratie van het orgel.

In 2015 zijn beide parochies samengevoegd. De nieuwe parochie maakt gebruik van het oude kerkgebouw, de Engelmunduskerk onder de naam: Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus. 

 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder